Türkiye Kayak Federasyonu Yarışma Talimatı

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Tekerlekli Kayak, Snowboard Yarışma Talimatı


TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU

ALP DİSİPLİNİ, KAYAKLI KOŞU-TEKERLEKLİ KAYAK, SNOWBOARD YARIŞMALARI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1

(1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Kayak Federasyonu ile özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek olan tüm resmi ve özel alp disiplini, kayaklı koşu, tekerlekli kayak ve snowboard yarışmalarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2

(1) Bu Talimat, resmi ve özel alp disiplini, kayaklı koşu, tekerlekli kayak ve snowboard yarışmalarında doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, sporcuların katılım haklarını, görevlilerin yetki ve sorumluluklarını, sporcuların başarı veya başarısızlık ölçülerini ve yarışma kurallarını kapsar.

Dayanak

Madde 3

(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ile 03/04/2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4

(1) Bu Talimatta geçen;

a) Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Spor Genel Müdürlüğünden veya Federasyondan belge almış olan kişiyi,

b) Disiplin Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu disiplin kurulunu,

c) Eğitim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonunu eğitim kurulunu,

ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Kayak Federasyonu Başkanını,

d) Federasyon Gözlemcisi: Federasyonu adına yarışmalara gözlemci olarak atanan kişiyi,

e) Federasyon il temsilcisi: İllerdeki kayak temsilcisini,

f) Federasyon: Türkiye Kayak Federasyonunu,

g) FIS: Federasyonun üyesi olduğu Uluslar arası Kayak Federasyonunu,

ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

ı) Hakem: Kayak yarışmalarının yönetimi için Federasyon veya yetki verdiği kurumlar tarafından atanan ve bu konuda eğitim almış kişileri,

i) Kayak yarışmaları: Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak düzenlenen resmi ve özel faaliyetleri,

j) Spor Kulübü: Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Kayak Federasyonu tarafından her yıl vizesi yapılan spor kulübünü,

k) Sporcu: Tescilli olarak spor yapan kişileri,

l) Teknik Delege: Federasyon tarafından yarışmaların teknik açıdan idaresinden sorumlu görevliyi,

m) Teknik Kurul: Türkiye Kayak Federasyonunun ilgili disiplinlerdeki teknik kurulunu,

n) Tescil: Bir kimsenin kayak yarışmalarına katılabilmesi için Federasyona yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini,

o) Vize: Bir sporcunun, antrenörün, öğreticinin ve hakemin kayak yarışmalarında yarışabilmesi ve görev alabilmesi için her yıl lisansının onaylanması işlemini,

ö) Yarışma Kurulu: Yarışmanın idari ve teknik sorumluluğunu üstlenen kurulu,

p) Yönetici: Kayak faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları, spor kulüpleri yönetimindeki şahısları,

r) Yönetim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yarışma ortak kuralları

Madde5
Organizasyon Komitesi; organizatör ve Federasyon tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Organizasyon komitesi, organizatör ile aynı, görev ve sorumluluklara sahiptir. Organizasyon komitesi şu kişilerden oluşur;
Yarışma Müdürü; Yarışmanın düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Yarışma Teknik Müdürü; İlgili teknik kurul üyelerinden görevlendirilecek bir üye
Federasyon gözlemcisi,
Yarışma sekretaryası ve elektronik kronometre şefi
Yarışma Jürisi; teknik delege, baş hakem ve pist şefinden oluşur. Jüri üyeleri, güvenliği alınmış kapalı yarışma alanları içindeki teknik konulardan sorumludur.

2. Yarışma Kurulu; yarışma teknik müdürü, teknik delege, yarışma sekretaryası, elektronik kronometre şefi, pist şefi ve baş hakem Federasyon tarafından atanır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yarışma kurulunun tabii üyeleridir.

Yarışma kurulunun görev yetki ve sorumlulukları;

a) İdari ve teknik açıdan yarışmanın tüm sorumluluğu yarışma kuruluna aittir.

b) Yarışma kurulu, hava ve pist durumuna göre yarışma pistinde, yarışma tarihinde, yarışma saatinde ve yarışmanın teknik koşullarında değişiklik yapabilir.

c) Her yarışmanın teknik sonuçları yarışma kurulu tarafından imzalanarak çoğaltılır, takım yöneticileri ve basına verilir.

d) Her yarışmanın ‘‘Takım Kaptanları Toplantısı’’ yarışma gününden bir gün önce yarışmaların yapılacağı kayak merkezinde yapılır. Bu toplantıya yarışma kurulu, her il veya kulüpleri temsilen bir idareci ve bir antrenör katılır.

e) Yarışmaların güvenliği ve sporcuların sağlığı açısından yarışmalarda teknik olarak yetersiz görülen sporcular yarışma kurulu kararı ile pist dışına alınır.

f) Sporcuların çıkış numaralarının belirlenmesi yarışma kurulu kontrolünde, yarışma sekretaryası tarafından yapılır.

g) Yarışma ile ilgili olarak yapılan yazılı itirazları değerlendirir ve sonuca bağlar.

3. Yarışma genel kuralları;

a. Takım kaptanları toplantısında, sporcuların çıkış numaraları belirlendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak, bu toplantıya geçerli mazereti sebebiyle yetişemeyen sporcuların çıkış numaraları, (toplantı başlamadan önce telefon, faks vs. araçlarla yarışma kuruluna iletilmesi halinde) yarışma kurulu kontrolünde, yarışma sekreteryası tarafından belirlenir. Bu durumda olan yarışmacının, çıkış numarası sonucuna itiraz hakkı yoktur.

b. İl Müdürlükleri veya kulüpler yarışmalarda, 1 kafile başkanı, antrenör (1-5sporcu için 1 antrenör,

6-10 sporcu için 2 antrenör, 11-15 sporcu için 3 antrenör, 16-20 sporcu için 4 antrenör, 25-40 sporcu için 1 kafile başkanı, 1 kafile başkan yardımcısı ve 5 antrenör) ve 1 mekanisyen/kayak bakım uzmanı (11 ve üstü sporcu ile katılanlar 2 kişi) bulundurulur. Görevlendirilecek antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve ‘‘Antrenör Lisansı’’nın Federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir.

c. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince onaylanmamış listelerde belirtilen sporcular ile geçerli lisansları olmayan sporcular yarışmalara katılamazlar. Ayrıca, takımların il müdürlüklerince onaylı kafile isim listelerinde, kulübü, sporcu lisans numaraları ve doğum tarihleri de gün-ay-yıl olarak belirtilecektir. Bu listeler yedi gün önceden Federasyona ve organizasyonu yapan il müdürlüğüne gönderilecektir.

ç) Federasyonun açmış olduğu milli takım kampları ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmeleri nedeniyle il ve ulusal yarışmalara katılamayan sporcular yarışmalara Federasyon tarafından davet edilir.

d. Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak eden sporcular dışında, milli takım antrenörleri veya teknik kurul raporları doğrultusunda, Türkiye Şampiyonasına en fazla beş sporcu Federasyon kontenjanı olarak çağırılabilir.

e. Mazeretlerini belgelemek koşulu ile (sağlık kurulu talimatında belirtilen şekliyle sağlık raporu, v.s.) il birinciliklerine katılamayan sporcuların durumları Federasyon tarafından değerlendirilir.

f. Yarışmalara katılacak sporcuların yarış ekipmanları tam ve kurallara uygun olmalıdır.

g. Özel kayak yarışmaları düzenleyecek kişi ve kuruluşlar, yarışma tarihinden en az on beş gün önce Federasyona yazılı müracaat ile izin almalıdırlar. Düzenleyiciler yönetim kurulunun belirleyeceği yarışma düzenleme ücretini Federasyonun banka hesabına yatırması koşulu ile gözlemci talep etmek zorundadırlar. İzinsiz yarışma düzenleyen kişi ve kuruluşlar hakkında bu talimata aykırı hareketten dolayı yasal işlem başlatılır.

ğ) Yarışmalarda yıllık vizesi yapılmış hakemler görevlendirilir. Görevli hakemler yarışma gününden bir gün önce yıllık vizesi yapılmış hakemlik lisansı ile birlikte, hakem teknik toplantısında hazır bulunacaklardır. Söz konusu toplantıya katılmayan ve yarış günü ve saatinde kayak malzemeleri ile birlikte geçerli mazereti olmadan yarışma yerlerinde bulunmayan hakemler, yarışma kurulu tarafından yazılı olarak MHK’ ya bildirilir.

h. İl birinciliği yarışmalarında Federasyon İl Temsilcisi Federasyonun resmi gözlemcisi olarak görev yapar.

ı) İller faaliyet programlarını Federasyonun faaliyet programını dikkate alarak yaparlar. İller, İl Müdürlükleri tarafından onaylanmış faaliyet programlarını ilk faaliyetinden en az yedi gün önce Federasyona bildirir.

i. Kulüpler Türkiye Şampiyonası yarışmalarına, dernekler yasasına uygun olarak kurulmuş ve Genel Müdürlük veya Federasyon tarafından kayak branşında tescili yapılmış spor kulüpleri katılabilecektir.

j. Bu Talimatta ayrıntılı olarak açıklanmayan diğer yarışmalar için genel yarışma kuralları geçerli olacak ve olabilecek değişiklikler ayrıca bildirilecektir.

k. Yarışmalarla ilgili her türlü itirazlar, yarışmalar devam ederken veya yarışma sonuçları ilan edildikten sonra en geç 15 (on beş) dakika içinde yazılı olarak yarışma kuruluna yapılır.

l. Federasyon yarışma takvimini değiştirme, yarışmaların tümünü veya bazılarını iptal etme ve yarışma içeriklerini değiştirme hakkına sahiptir.

m. Alp disiplini yarışmaları temel kuralları EK-1, Kayaklı Koşu ve Tekerlekli Kayak yarışmaları temel kuralları EK-2, Snowboard yarışmaları temel kuralları EK-3 ‘de belirtilmiştir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli hükümler

Madde6

1. İl Müdürlüklerinin yükümlülükleri;

a. Yarışma mahallinde gerekli her türlü güvenlik ve sağlık önlemini almak. Yarışmaların yapıldığı yerde, yarışma süresince ambulans, doktor ve sağlık personelini yarışma alanında hazır bulundurmak. Güvenlik güçlerine bilgi vererek yarışma alanında bulunmalarını sağlamak.

b. Yarışmaların yapılacağı pistlerin yarışma kurallarına uygun ve eksiksiz (kapı sopası, kapı bayrağı, kapı anahtarı, kapı boyası, km levhaları, pist işaret bayrakları, v bord, göğüs numarası, elektronik kronometre için kablonun hazırlanması, güvenlik ağı, yarışma sonuçlarının ilan edileceği pano, çıkış ve varış alanına yeteri kadar çadır kurulması, şarjlı matkap v.b.) olarak hazırlanmasına yardımcı olmak.

c. Yarışmalar süresince yarışma mahallindeki kayak evini katılımcılara tahsis etmek.

d. Yarışma sekreteryası için oda, yazıcısıyla beraber bilgisayar, fotokopi makinesi, gerekli kırtasiye malzemesi ile bu cihazları kullanacak personeli hazır bulundurmak.

e. Yarışmalara katılacak İl Müdürlükleri, kafile listelerini (adı, soyadı, doğum tarihi, lisans numaralarını ve kulüplerini yazarak)tasdik ederek, birer suretini yarışmalardan yedi gün önce Federasyona ve yarışmalara ev sahipliği yapan İl Müdürlüğüne fakslar.

f. FIS ve Federasyon doping talimatları doğrultusunda, doping kontrolleri için gerekli numune alma ekipmanlarını ve uygun yerini hazır eder.

Talimatta yer almayan konular

Madde7
Bu Talimatta yer almayan hükümler hakkında karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son hükümler

Yürürlükten kaldırma

Madde8
Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte 08/12/2014 tarihli Alp Disiplini, Kayaklı Koşu- Tekerlekli Kayak, Snowboard Yarışmaları Talimatı ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde9
Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde10
Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı yürütür.
Ad

Ağrı,1,Alp Disiplini,37,Antrenör Talimatı,1,Arda Efe,1,Barış Pınarı Harekatı,1,Biathlon,5,Biathlon Haberleri,1,Big Air,1,Çim kayağı,3,Çocuk,1,Doping,1,Dünya Kupası,15,Dünya Şampiyonası,1,Eğitim,7,Eğlence,9,Erzurum,3,EYOF,5,Faaliyet Programı,6,FIS Haberleri,25,Fikstür,6,Freestyle,9,Gençlik ve Spor Bakanlığı,1,Güvelik Kuralları,4,Haber,143,Hasan Efe,1,Hediye,1,Hız kayağı,3,IBU,2,İl Temsilcisi,1,K1 Ligi,1,Kalori,1,Kask,1,Kayak,2,Kayak Akademisi,2,Kayak Eğitimi,2,Kayak haberleri,17,Kayak Hazırlık Rehberi,2,Kayak Kıyafet Tasarımları,1,Kayak Kıyafetleri,1,Kayak Malzemeleri,3,Kayak Merkezleri,16,Kayak Nedir,2,Kayak Okulu,2,Kayak Satın Alma,1,Kayak Tatili,6,Kayakla Atlama,8,Kayaklı Koşu,38,Kayaklı Koşu Dünya Kupası,1,KayakSever,1,Kış,1,Kış Olimpiyatları,8,Kış Turizmi,6,Konaklama,17,Kongre-Seminer,5,Merhaba,1,Milli Takım,1,Nostalji,1,Olimpiyat Kotası,1,OlympicDay,1,Organizasyon,11,Özel Dosya,1,Palandöken Kayak Merkezi,1,Sağlık,4,Slalom,1,Snowboard,17,Snowboard Cross,4,Tanıtım,19,Tarihçe,1,Tekerlekli Kayak,11,Teknik Bilgiler,24,Teknoloji,1,Telemark,1,Tiriel Luka Abramovic,1,Turizm,20,Türkiye Kayak Federasyonu,58,Uludağ Kayak Merkezi,1,Uludağ Otel Fiyatları,1,Uludağ Otelleri,1,Uygun Uludağ Otelleri,1,Video,14,WADA,1,Yarışma Sonuçları,3,Yarışma Talimatı,1,
ltr
item
Kayak Sever: Türkiye Kayak Federasyonu Yarışma Talimatı
Türkiye Kayak Federasyonu Yarışma Talimatı
Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Tekerlekli Kayak, Snowboard Yarışma Talimatı
https://3.bp.blogspot.com/-G3-9wNrwwYg/WCUbRijdPRI/AAAAAAAAA0A/1q-3R3q6AYMYvnAkfoAM-cVC1FNX72iXwCEw/s1600/T%25C3%25BCrkiye%2BKayak%2BFederasyonu.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-G3-9wNrwwYg/WCUbRijdPRI/AAAAAAAAA0A/1q-3R3q6AYMYvnAkfoAM-cVC1FNX72iXwCEw/s72-c/T%25C3%25BCrkiye%2BKayak%2BFederasyonu.jpg
Kayak Sever
http://www.kayaksever.com/2016/11/kayak-federasyonu-yarsma-talimat.html
http://www.kayaksever.com/
http://www.kayaksever.com/
http://www.kayaksever.com/2016/11/kayak-federasyonu-yarsma-talimat.html
true
1490620870287213708
UTF-8
Yayınlar Yükleniyor Herhangi bir yayın bulunamadı TÜM YAYINLARI İNCELE Devamını Oku Reply Cancel reply Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYIN Hepsini Gör ÖNERİLEN YAYINLAR Etiket ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Herhangi bir yayın bulunamadı Anasayfa'ya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Ctesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara just now 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçilerimiz Takip Et BU İÇERİK ÖNEMLİDİR Kilidi açmak için lütfen paylaşın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Kodlar panoya kopyalandı Kodlar / teks kopyalanamıyor, kopyalamak için lütfen [CTRL] + [C] tuşlarına (veya Mac ile CMD + C'ye) basınız