Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Yarışma Talimatı

Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Yarışma Talimatı

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU

BİATHLON YARIŞMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - Bu Talimatın amacı, Türkiye Kayak Federasyonu ile özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek olan tüm resmi ve özel biathlon yarışmalarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Talimat, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, sporcuların katılım haklarını, görevlilerin yetki ve sorumluluklarını, sporcuların başarı veya başarısızlık ölçülerini ve yarışma kurallarını kapsar.

Dayanak
Madde3 – Bu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Türkiye Kayak Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon: Türkiye Kayak Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı: Türkiye Kayak Federasyonu başkanını,
d) Yönetim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulunu,
e) IBU: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Biathlon Birliği
f) Teknik Kurul: Türkiye Kayak Federasyonunun Biathlon Teknik Kurulunu,
g) Eğitim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonunu eğitim kurulunu,
h) Spor Kulüpleri: Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Kayak Federasyonu tarafından her yıl biathlon branşında vizesi yapılan spor kulüplerini,
i) İl Temsilcisi: İllerdeki Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisini,
j) Ceza Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu Ceza Kurulunu,
k) Biathlon yarışmaları: Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak düzenlenen resmi ve özel faaliyetleri,
l) Sporcu: Tescilli olarak spor yapan kişileri,
m) Yönetici: Biathlon faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları, spor kulüpleri yöneticilerini
n) Hakem: Biathlon yarışmalarının yönetimi için Federasyon veya yetki verdiği kurumlar tarafından atanan ve Ulusal Biathlon Hakemi sertifikalı görevlileri,
o) Tescil: Bir kimsenin biathlon yarışmalarına katılabilmesi için Federasyona yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini,
p) Vize: Bir sporcunun, antrenörün ve hakemin biathlon yarışmalarında yarışabilmesi ve görev alabilmesi için her yıl lisansını onaylanması işlemini,
q) Yarışma Kurulu: Yarışmanın idari ve teknik sorumluluğunu üstlenen kurul,
r) Federasyon Gözlemcisi: Federasyonu adına yarışmalara gözlemci olarak atanan yetkiliyi

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Yarışma Ortak Kuralları

Madde 5-  (1)Federasyonun Puanlı Yarışmalarında Yarışma Kurulu aşağıdaki görevlilerden oluşur ;
a) Yarışma müdürü (Başkan)
b) Federasyon gözlemcisi,
c) Başhakem,
d) Yarışma sekreteri,
e) Pist şefi,
f) Ekipman kontrol şefi,
g) Atış poligon şefi,
h) Elektronik kronometre şefi,
i) Kayak Federasyonu Biathlon Teknik Kurul Üyesi
j) Biathlondan sorumlu Merkez Hakem Kurulu üyesi

2. Yarışma müdürü, Federasyon gözlemcisi, yarışma sekreteri, pist şefi, atış poligon şefi, ekipman kontrol şefi ,baş hakem, 1 Biathlon teknik kurul üyesi , Biathlondan sorumlu Merkez hakem kurulu üyesi ve elektronik kronometre şefi Federasyon tarafından atanır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yarışma kurulunun tabii üyeleridir.

3. Yarışma kurulunun görev yetki ve sorumlulukları;
a) İdari ve teknik açıdan yarışmanın tüm sorumluluğu yarışma kuruluna aittir,
b) Yarışma kurulu, hava ve pist durumuna göre yarışma pistinde ve atış poligonunda yarışma tarihinde, yarışma saatinde , yarışma çeşidi ve mesafelerinde ve yarışmanın teknik koşullarında değişiklik yapabilir,
c) Her yarışmanın teknik sonuçları yarışma kurulu tarafından imzalanarak çoğaltılır, takım yöneticileri ve basına verilir,
d) Her yarışmanın ‘‘Yarışma Teknik Toplantısı’’ yarışma gününden bir gün önce saat 18.00’da yarışmaların yapılacağı kayak merkezinde yapılır. Bu toplantıya yarışma kurulu, her il veya kulüpleri temsilen bir idareci ve bir antrenör katılır,
e) Yarışmaların güvenliği ve sporcuların sağlığı açısından yarışmalarda teknik olarak yetersiz görülen (kayaklı koşu tekniği ve atış eğitimi almamış) sporcular yarışma kurulu kararı ile pist dışına alınır,
f) Sporcuların çıkış numaralarının onayı yarışma kurulunca yapılır,
g) Yarışma ile ilgili olarak yapılan yazılı itirazları değerlendirir ve sonuca bağlar.

4. Yarışma teknik toplantısında, sporcuların çıkış numaraları belirlendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak, bu toplantıya geçerli mazereti sebebiyle yetişemeyen sporcuların çıkış numaraları, (toplantı başlamadan önce telefon, faks vs. araçlarla yarışma kuruluna iletilmesi halinde) yarışma kurulunca belirlenir. Bu durumda olan yarışmacının, çıkış numarası sonucuna itiraz hakkı yoktur.

5. İl veya kulüp takımları yarışmalara 1 idareci,  kategoriler toplamında (1–6 sporcu ile katıldıkları taktirde 1 antrenör, 7–12 sporcu ile katıldıkları taktirde 2 antrenör, 13 ve üstü sporcu ile katıldıkları taktirde ise 3 antrenör) ve 1 mekanisyen (kayak ve silah bakım uzmanı) ile katılabilirler. Görevlendirilecek antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve ‘‘Antrenör Lisansı’’nın Federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir. Aksi takdirde ödeme yapılmaz.

6. Federasyonun açmış olduğu milli takım kampları ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmeleri nedeniyle İl veya Federasyon puanlı yarışmalarına katılamayan sporcular Türkiye Şampiyonasına Federasyon tarafından davet edilirler.

7. Türkiye şampiyonasına katılmayı hak eden sporcular dışında, milli takım antrenörleri veya teknik kurul raporları doğrultusunda, Türkiye Şampiyonasına Federasyon kontenjanıyla en fazla altı sporcu çağırılabilir.

8. Herhangi bir kategoride yarışmaya üçten az sayıda sporcunun katılması durumunda, o kategoride yarışma yapılır, madalya verilir, yasal harcırah ödemesi yapılır ancak puan verilmez.

9. Yarışmalara katılacak sporcuların yarış ekipmanları tam ve kurallara uygun olmalıdır.

10. Özel biathlon yarışmaları düzenleyecek kişi ve kuruluşlar, yarışma tarihinden en az on beş gün önce Federasyona yazılı müracaat ederek izin alırlar. Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yarışma düzenleme ücretini Federasyonun banka hesabına yatırdıktan sonra gözlemci talep etmek zorundadırlar. İzinsiz yarışma düzenleyen kişi ve kuruluşlar hakkında bu talimata aykırı hareketten dolayı yasal işlem uygulanır.

11. Yarışmalarda yıllık vizesi yapılmış hakemler görevlendirilir. Hakemler yarışma gününden bir gün önce yıllık vizesi yapılmış hakem lisansı ile birlikte hakem teknik toplantısında hazır bulunacaklardır. Görevlendirildiği halde ilgili mazeretsiz olarak toplantıya katılmayıp, yarış günü ve saatinde gerekli malzemeleri ile yarışma yerlerinde hazır bulunmayan hakemler, yarışma kurulu tarafından yazılı olarak merkez hakem kuruluna bildirilir.

12. Yarışma öncesi ekipman incelemesi, Ekipman Kontrol Şefi başkanlığındaki görevli kadro tarafından yapılır. Kıyafet, ekipman veya malzeme kullanımı tartışmaya açık ise, bir tane takım temsilcisinin de incelemeye katılması gerekmektedir. Etap ve Türkiye Şampiyonası yarışmalarında, her yarışmacının Federasyonun vereceği .22 kalibre ateşli biathlon tüfeğiyle katılması zorunludur.

13. Biathlon branşı tescillenerek ilgili sezonda vizesi yapılmış bir biathlon antrenörü istihdam eden bir kulübün sporcuları Federasyon puanlı yarışmalarına katılabilir. İl veya kulübün antrenörü herhangi bir sebepten dolayı yarışmaya katılamıyor ise o ilin/kulübün sporcusu yarışmaya alınır, sporcunun silahının sıfırlaması federasyonun belirleyeceği antrenör tarafından verilir.

14. (a) İl birinciliği yarışmalarında, il temsilcisi Federasyon gözlemcisi olarak görev yapar.

15. Yarışmalarla ilgili her türlü itirazlar, yarışmalar devam ederken veya yarışma sonuçları ilan edildikten sonra en geç bir saat içinde yazılı olarak yarışma kuruluna yapılır.

16. Federasyon yarışma takvimini değiştirme, yarışmaların tümünü veya bazılarını iptal etme ve yarışma içeriklerini değiştirme hakkına sahiptir.

17. Türkiye Şampiyonasına Federasyon tarafından ismen davet edilen sporcuların yolluk ve yevmiyeleri Federasyonca ödenir.

18. Bu talimatta ayrıntılı olarak açıklanmayan diğer yarışmalar için IBU’nun Yarışma Kuralları geçerli olacak ve olabilecek değişiklikler ayrıca bildirilecektir.

19. Biathlon yarışmaları kuralları EK-1’de belirtilmiştir. Belirtilmeyen ayrıntılı hususlar için Kayak Federasyonu Resmi Web adresinde Türkçesi yayımlanan IBU Etkinlik ve Yarışma Kuralları Kitabı ekleriyle birlikte dikkate alınacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 6- (1) İl müdürlüklerinin yükümlülükleri;
a) Yarışma mahallinde gerekli her türlü güvenlik ve sağlık önlemini almak,
b) Yarışmaların yapıldığı yerde, yarışma süresince ambulans, doktor ve sağlık personelini yarışma alanında hazır bulundurmak,
c) Güvenlik güçlerine bilgi vererek yarışma alanında bulunmalarını sağlamak,
d) Yarışmaların yapılacağı pistlerin ve atış poligonunun yarışma kurallarına uygun ve eksiksiz düzenlenmesi tesis etmek.
e) Yarışma Tesisleri ve Düzenlemeler
1. Yarışma tesisi, Biathlon yarışmalarının ve antrenmanlarının gerçekleştirildiği alan olup stadyum alanı ve yarış parkurundan oluşmaktadır.
2. Stadyum alanı içersinde çıkış/varış alanları, atış alanı, yapılan atışların hedefe isabet etmemesi durumunda ceza turunun atılacağı ceza parkuru, bayrak değiştirme alanı, kayak test alanı, takımların kayakların altına vax ve parafin karışımı maddeyi sürdükleri (vakslama) kulübeleri takım için bekleme salonu, sporcuların soyunma odaları, seyirci alanları, gerekli Organizasyon Komitesi bina ve büroları ve araba park alanları bulunmalıdır.
3. Çıkış (Start) Ve Isınma Alanları;
I. Tüm yarışmalarda çıkış alanının kar iyice sıkıştırılmış ve zemini pürüzsüz olacak şekilde temizlenerek hazırlanmış ve aynı seviyede ve seyirciler tarafından rahatlıkla görülebilecek bir konumda olması gereklidir.
II. Çıkış çizgisi kayış yönüne doğru dik bir açıda konuşlandırılmalı ve kara gömülü kırmızı bir çizgiyle işaretlenmelidir.
III. Alanın etrafının çit veya tellerle mutlaka iyi bir şekilde çevrelenmesi gereklidir ve alan yarışmacıların trafik akışları, takımların destek ekipleri ve yarış görevlileri için uygun bir konumda olmalıdır.
IV. Çıkış alanının hemen bitişiğinde, Yarışma Müdürü tarafından belirlenen ısınma alanın olması ve bu alanda  egzersiz eşofmanlarının muhafaza edilebileceği büyüklükte bir sahanın ve yeterli sayıda tüfek rafının bulunması gereklidir.

4. Alanın her tür Biathlon yarışmasının yapılmasına teknik bakımdan elverişli olması ve izleyicilerin yarışmaları en iyi şekilde izleyebilmelerine, TV çekimlerinin yarışmaları en iyi şekilde görüntüleyebilmelerine olanak verecek bir tasarımda olmalıdır.
5. Yarışmalar süresince yarışma mahallindeki kayak evinin katılımcılara tahsis etmek,
6. Yarışma sekreteryası için oda, yazıcısıyla beraber bilgisayar, fotokopi makinesi, gerekli kırtasiye malzemesi ile bu cihazları kullanacak personeli hazır bulundurmak,
7. Yarışmalara katılacak il müdürlükleri, kafile listelerini (adı, soyadı, doğum tarihi, lisans numaralarını ve kulüplerini yazarak) tasdik ederek, birer suretini yarışmalardan yedi gün önce Federasyona ve yarışmalara ev sahipliği yapan il müdürlüğüne fakslamakla yükümlüdür.
8. IBU ve Federasyonun doping talimatları doğrultusunda, doping kontrolleri için gerekli numune alma ekipmanlarını ve uygun yerini hazır etmek.

Talimatta Yer Almayan Konular

Madde 7 - (1) Bu Talimatta yer almayan hükümler hakkında karar alma yetkisi IBU Yarışma Kural Kitabı doğrultusunda Federasyona aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlülük

Madde 9 - Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - (1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı yürütür.


Ad

Ağrı,1,Alp Disiplini,37,Antrenör Talimatı,1,Arda Efe,1,Barış Pınarı Harekatı,1,Biathlon,5,Biathlon Haberleri,1,Big Air,1,Çim kayağı,3,Çocuk,1,Doping,1,Dünya Kupası,15,Dünya Şampiyonası,1,Eğitim,7,Eğlence,9,Erzurum,3,EYOF,5,Faaliyet Programı,6,FIS Haberleri,25,Fikstür,6,Freestyle,9,Gençlik ve Spor Bakanlığı,1,Güvelik Kuralları,4,Haber,143,Hasan Efe,1,Hediye,1,Hız kayağı,3,IBU,2,İl Temsilcisi,1,K1 Ligi,1,Kalori,1,Kask,1,Kayak,2,Kayak Akademisi,2,Kayak Eğitimi,2,Kayak haberleri,17,Kayak Hazırlık Rehberi,2,Kayak Kıyafet Tasarımları,1,Kayak Kıyafetleri,1,Kayak Malzemeleri,3,Kayak Merkezleri,16,Kayak Nedir,2,Kayak Okulu,2,Kayak Satın Alma,1,Kayak Tatili,6,Kayakla Atlama,8,Kayaklı Koşu,38,Kayaklı Koşu Dünya Kupası,1,KayakSever,1,Kış,1,Kış Olimpiyatları,8,Kış Turizmi,6,Konaklama,17,Kongre-Seminer,5,Merhaba,1,Milli Takım,1,Nostalji,1,Olimpiyat Kotası,1,OlympicDay,1,Organizasyon,11,Özel Dosya,1,Palandöken Kayak Merkezi,1,Sağlık,4,Slalom,1,Snowboard,17,Snowboard Cross,4,Tanıtım,19,Tarihçe,1,Tekerlekli Kayak,11,Teknik Bilgiler,24,Teknoloji,1,Telemark,1,Tiriel Luka Abramovic,1,Turizm,20,Türkiye Kayak Federasyonu,58,Uludağ Kayak Merkezi,1,Uludağ Otel Fiyatları,1,Uludağ Otelleri,1,Uygun Uludağ Otelleri,1,Video,14,WADA,1,Yarışma Sonuçları,3,Yarışma Talimatı,1,
ltr
item
Kayak Sever: Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Yarışma Talimatı
Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Yarışma Talimatı
Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Yarışma Talimatı
https://3.bp.blogspot.com/-G3-9wNrwwYg/WCUbRijdPRI/AAAAAAAAA0A/1q-3R3q6AYMYvnAkfoAM-cVC1FNX72iXwCEw/s1600/T%25C3%25BCrkiye%2BKayak%2BFederasyonu.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-G3-9wNrwwYg/WCUbRijdPRI/AAAAAAAAA0A/1q-3R3q6AYMYvnAkfoAM-cVC1FNX72iXwCEw/s72-c/T%25C3%25BCrkiye%2BKayak%2BFederasyonu.jpg
Kayak Sever
http://www.kayaksever.com/2016/11/kayak-federasyonu-biathlon-yarsma.html
http://www.kayaksever.com/
http://www.kayaksever.com/
http://www.kayaksever.com/2016/11/kayak-federasyonu-biathlon-yarsma.html
true
1490620870287213708
UTF-8
Yayınlar Yükleniyor Herhangi bir yayın bulunamadı TÜM YAYINLARI İNCELE Devamını Oku Reply Cancel reply Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYIN Hepsini Gör ÖNERİLEN YAYINLAR Etiket ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Herhangi bir yayın bulunamadı Anasayfa'ya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Ctesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara just now 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçilerimiz Takip Et BU İÇERİK ÖNEMLİDİR Kilidi açmak için lütfen paylaşın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Kodlar panoya kopyalandı Kodlar / teks kopyalanamıyor, kopyalamak için lütfen [CTRL] + [C] tuşlarına (veya Mac ile CMD + C'ye) basınız