Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü

Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü, Türkiye Kayak Federasyonu haberleri, son dakika Türkiye Kayak Federasyonu en son haber ve gelişmeleri burada.

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Kayak Federasyonunun teşkilatı,
genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Kayak Federasyonunun genel kurulu ile yönetim,
denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Kayak Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Kayak Federasyonu Başkanını,
d) FIS: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Kayak Federasyonunu,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) IBU: Uluslararası Biatlon Federasyonunu,
ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,
h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğünü,
ı) Spor Dalı: Federasyon bünyesinde bulunan kayaklı koşu, alp disiplini, kayakla atlama,
kuzey kombine, serbest sitil kayak, tekerlekli kayak, snowbord branşlarından oluşan kayak
ve biathlon sporunu,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
j) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel
kişiliği sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden
oluşur.

Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2014 – Sayı : 28961

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri
kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü
düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) FIS, IBU ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan
uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.
c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek, FIS ve IBU ile
ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek.
ç) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri
izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
d) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde antrenör, kayak öğreticisi, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının
yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini
yapmak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek.
e) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların
devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.
f) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden
ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.
g) Spor dalına ait malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.
ğ) Kulüpler, spor il müdürlükleri, il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları
çözümlemek.
h) FIS ve IBU’nun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları
düzenlemek.
ı) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma özel seminer ve kurslara
ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.
i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.
j) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.
k) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzenlenmesi
için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.
l) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167

m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
n) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür
hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
o) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını
sağlamak.
ö) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak.
p) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
r) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil
ve vize işlemlerini yapmak.
s) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.
ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı
150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon
başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla
iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu FIS ve IBU’nun yönetim kurullarında
Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak
kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak
kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak
kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;
1) 5-7 sporcu ile katılan kulüplere birer üye,
2) 8-11 sporcu ile katılan kulüplere ikişer üye,
3) 12 ve daha fazla sporcu ile katılan kulüplere üçer üye.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2014 – Sayı : 28961

(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik
sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına
ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.
(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen
sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.
(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve
gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuruluna
yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla
iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve
profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.
ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı

MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya
disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almamış olmak.
ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını bizzat Federasyona yaparlar. Her üye ancak
bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz
gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya
disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almadığına dair beyanı.
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin
kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek
bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon
başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.
Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu
kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde
bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde
bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekillerini veya as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim
kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1)Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere
on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2014 – Sayı : 28961

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü
fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Yönetim kurulunun iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi
nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarışmalar
düzenlemek.
b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, öğretici, masör, teknik
eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri
almak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.
ç) Antrenör ve öğretici lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma,
sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları karara
bağlamak, kulüplerin branş tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri aldırmak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak
taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı
spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, Internet, basılı eser yayınları,
kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile
her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.
l) Özel kayak ders ücretlerini sezonluk olarak belirlemek.
m) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri
ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.
n) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
o) Bütçeyi hazırlamak.
ö) Başkan vekillerini veya as başkanları onaylamak.
p) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
r) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar
için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
s) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez
ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini, fazla mesailerini ve sosyal haklarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171

ş) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
t) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.
u) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini
sağlamak.
ü) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.
v) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla
ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla
belirlenir.
(3) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler
hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek
üzere, en az üç ayda bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Üyelerin önereceği
konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler
yönetim kuruluna alınır.
(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya
katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.
(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir.
Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri
hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.
(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç
üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.
(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından
çağırılarak kurul tamamlanır.

Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2014 – Sayı : 28961

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya
katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve
kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda
uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif,
yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört
asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör
seçerler.
(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş
sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin
ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(4) Disiplin kurulu; Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca
Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona
bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.
(5) Disiplin kurulu; kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere,
Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.
(6) Disiplin kurulu; en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya
katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki
kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar ve görevleri

MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma
usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173

Genel sekreterlik

MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından
görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.
(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve
sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları
ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve
ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.
c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon il temsilcisi

MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu
kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı
ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar.
Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon
il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.
(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla
koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en
geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen
veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı
ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi,
ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı
yıllarda ise iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2014 – Sayı : 28961

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.
(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde,
başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
veya kış olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.
(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek,
raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.
(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında
mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır.
Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.
(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle
ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.
(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru yada tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.
(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul
delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara
bağlar.

Genel kurulun açılması

MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun
girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.
3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu
ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.
(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi
ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.
(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan
kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden
oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.
(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine
göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.
(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden
en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.
(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim
raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri
ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.
(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.
(5) Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce en az on genel kurul üyesinin
imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı
olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler
gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara
bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,
ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2014 – Sayı : 28961

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.
(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine yapılacak
açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle,
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.
(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin
yazılı olarak yapılması zorunludur.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini
açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına
bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri

MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul
delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.
(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara
münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.
(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru
sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri,
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki
“evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel
kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi
bir işaret konulamaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.
(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177
(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların
eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır.
Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından
aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar
kur’a ile belirlenir.
(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.
(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının
her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.
(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde
Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük
gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi

MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla
göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun
mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.
(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler,
personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.
(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim
Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.
(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, kayak öğreticisi ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden
alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) İtiraz ve ceza gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın
ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve
temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.
g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2014 – Sayı : 28961

h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,
naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftır.
(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü
ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde
zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet
kuralları kapsamında orantılı olmak.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre
kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim,
kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.
(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması,
takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe
oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon
muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.
(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında
eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim
kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulunca, Genel
Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe
yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata
uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine
gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179

(3) Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yaptırılacak denetimlerde;
a) Her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
b) Yardımların amaca uygunluğu,
c) Genel kabul görmüş bütçeleme ve arşiv standartları ile tek düzen muhasebe sistemine
uyumluluk,
ç) Kayıt düzeninde saydamlık ve hesap verilebilirlik ile uygun raporlama sistemi,
d) Kulüp, antrenör, eğitmen, hakem, sporcu ve benzerlerine ait sicil kayıtlarının tutulması,
e) Ödül ve yardımların adil yapılması,
f) Standart belgeleme ve dosyalama işlemlerinin sürdürülmesi,
hususları göz önünde bulundurulur.

Disiplin işlemleri

MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona
bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,
b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen
müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,
bakar.
(2) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.
(3) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
(4) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak
sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi
ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi
Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı
talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2014 – Sayı : 28961

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içindeki tüm kayak yarışlarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri
araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran
yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo,
internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.
Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri
tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri
ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona
bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya
spor kulüplerinin spor dalı şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçevesinde
kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım
işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin
kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon
genel kurulunda temsil edilemezler.
(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kayak eğitim kurumları

MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faaliyet
gösteren kişi ve kurumların Federasyona bağlı spor dalına ait spor merkezlerindeki faaliyetleri
Federasyonun iznine tabidir. Bu izin yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğrultusunda
sezonluk olarak verilir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 38 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet
gösteren kulüpler ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubelerini kanunlarla belirtilen şekil
ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi
halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda
Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Ana Statü ve talimatlar

MADDE 39 – (1) Federasyonun Ana Statüye dayanılarak hazırlanan Yönetmelik dışındaki
diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Federasyonlarının
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 40 – (1) 2/6/2006 tarihli ve 26186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Kayak Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı
yürütür.

3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181
Ad

Ağrı,1,Alp Disiplini,37,Antrenör Talimatı,1,Arda Efe,1,Barış Pınarı Harekatı,1,Biathlon,5,Biathlon Haberleri,1,Big Air,1,Çim kayağı,3,Çocuk,1,Doping,1,Dünya Kupası,15,Dünya Şampiyonası,1,Eğitim,7,Eğlence,9,Erzurum,3,EYOF,5,Faaliyet Programı,6,FIS Haberleri,25,Fikstür,6,Freestyle,9,Gençlik ve Spor Bakanlığı,1,Güvelik Kuralları,4,Haber,143,Hasan Efe,1,Hediye,1,Hız kayağı,3,IBU,2,İl Temsilcisi,1,K1 Ligi,1,Kalori,1,Kask,1,Kayak,2,Kayak Akademisi,2,Kayak Eğitimi,2,Kayak haberleri,17,Kayak Hazırlık Rehberi,2,Kayak Kıyafet Tasarımları,1,Kayak Kıyafetleri,1,Kayak Malzemeleri,3,Kayak Merkezleri,16,Kayak Nedir,2,Kayak Okulu,2,Kayak Satın Alma,1,Kayak Tatili,6,Kayakla Atlama,8,Kayaklı Koşu,38,Kayaklı Koşu Dünya Kupası,1,KayakSever,1,Kış,1,Kış Olimpiyatları,8,Kış Turizmi,6,Konaklama,17,Kongre-Seminer,5,Merhaba,1,Milli Takım,1,Nostalji,1,Olimpiyat Kotası,1,OlympicDay,1,Organizasyon,11,Özel Dosya,1,Palandöken Kayak Merkezi,1,Sağlık,4,Slalom,1,Snowboard,17,Snowboard Cross,4,Tanıtım,19,Tarihçe,1,Tekerlekli Kayak,11,Teknik Bilgiler,24,Teknoloji,1,Telemark,1,Tiriel Luka Abramovic,1,Turizm,20,Türkiye Kayak Federasyonu,58,Uludağ Kayak Merkezi,1,Uludağ Otel Fiyatları,1,Uludağ Otelleri,1,Uygun Uludağ Otelleri,1,Video,14,WADA,1,Yarışma Sonuçları,3,Yarışma Talimatı,1,
ltr
item
Kayak Sever: Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü
Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü
Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü, Türkiye Kayak Federasyonu haberleri, son dakika Türkiye Kayak Federasyonu en son haber ve gelişmeleri burada.
https://2.bp.blogspot.com/-G3-9wNrwwYg/WCUbRijdPRI/AAAAAAAAAz4/yd0ZsdKDOPAxM-Vc8OTndj6ZI73AXz9nACLcB/s640/T%25C3%25BCrkiye%2BKayak%2BFederasyonu.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-G3-9wNrwwYg/WCUbRijdPRI/AAAAAAAAAz4/yd0ZsdKDOPAxM-Vc8OTndj6ZI73AXz9nACLcB/s72-c/T%25C3%25BCrkiye%2BKayak%2BFederasyonu.jpg
Kayak Sever
http://www.kayaksever.com/2016/11/kayak-federasyonu-ana-statu.html
http://www.kayaksever.com/
http://www.kayaksever.com/
http://www.kayaksever.com/2016/11/kayak-federasyonu-ana-statu.html
true
1490620870287213708
UTF-8
Yayınlar Yükleniyor Herhangi bir yayın bulunamadı TÜM YAYINLARI İNCELE Devamını Oku Reply Cancel reply Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYIN Hepsini Gör ÖNERİLEN YAYINLAR Etiket ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Herhangi bir yayın bulunamadı Anasayfa'ya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Ctesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara just now 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçilerimiz Takip Et BU İÇERİK ÖNEMLİDİR Kilidi açmak için lütfen paylaşın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Kodlar panoya kopyalandı Kodlar / teks kopyalanamıyor, kopyalamak için lütfen [CTRL] + [C] tuşlarına (veya Mac ile CMD + C'ye) basınız